La investigació en el nostre grup té per objecte entendre el mode d'acció (a ecala molecular, cel·lular i ecològica) i el desenvolupament pràctic dels fongs de biocontrol. També treballem en el comportament endòfitic de fongs nematòfags (especialment el paràsit d´ous de nematodes Pochonia chlamydosporia) i fongs entomopatògens (principalment Beauveria bassiana) i les seves implicacions en la promoció de biocontrol i creixement de les plantes. També hem treballat sobre el paper dels fongs endòfits radiculars per a la vegetació natural sota l'estrès i les seves aplicacions. El nostre grup està investigant actualment el quitosan (un producte de rebuig de marisc) com un fungicida per fongs i llevats patògens humans i la seva compatibilitat amb els fongs de biocontrol.

Projectes
- Control biològic de plagues d'insectes: El morrut roig


- Agronomia, Biologia i -òmics de Pochonia chlamydosporia, un agent de control biològic de nematodes i endòfit biofertilitzant


- El quitosà, producte de rebuig de marisc amb propietats antimicrobianes i moduladores de gens.